Uppländska våtmarker läcker koldioxid – så löser man problemet

Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden, men tillståndet på våtmarkerna i Uppsala län kunde varit bättre.Dikning en av orsakerna till att flera uppländska våtmarker behöver restaureras.”Många läcker koldioxid”, säger Gustav Sohlenius, jordartsgeolog på SGU.